POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH
Szanowny Kliencie,
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony
danych osobowych (RODO). Zawiera ono informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez
firmę Damaro Group sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Borki 49 B. Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań,
aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.
Firma przetwarza dane osobowe z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych.
Poprzez „dane osobowe” rozumiemy wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w pośredni lub bezpośredni sposób.
• Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, można podzielić na następujące kategorie:
dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, numer NIP itp.
• Informacje przekazywane nam za pośrednictwem internetowych formularzy kontaktowych.
• Dane profilowe w przypadku utworzenia przez użytkownika administrowanego przez nas konta w klubie użytkownika,
włączając w to nazwę użytkownika i hasło informacje o użytkowniku, na przykład dane techniczne dotyczące użytkowania
i przeglądania naszych serwisów internetowych.

 

UPRAWNIENIA KONTRAHENTA
Damaro Group sp. z o.o. informuje, że Kontrahentowi przysługuje:
– prawo dostępu do treści swoich danych – poprzez kontakt na wskazane w niniejszym regulaminie adresy
– prawo do sprostowania niekompletnych lub niepoprawnych danych osobowych w każdym momencie;
– prawo do usunięcia danych, jeżeli:
• Kontrahent cofnął zgodę na ich przetwarzanie,
• Kontrahent wniósł sprzeciw i nie zachodzą okoliczności uprawniające do dalszego przetwarzania danych
• dane osobowe Kontrahenta nie są przetwarzane zgodnie z prawem,
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź też w inny sposób przetworzone,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub w prawie Rzeczypospolitej Polskiej;
– prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli Kontrahent:
• kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych
• wniósł sprzeciw wobec przetwarzania
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Kontrahent sprzeciwił się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
– prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych w poniższych przypadkach:
• z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kontrahenta – wobec przetwarzania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
• w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego;
Czynności dokonane przez Damaro Group sp. z o.o., Damian Gawron zachowują ważność na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia

 

KONTAKT:
Aby realizować swoje prawa mogą Państwo złożyć stosowny wniosek za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej na adres biuro@damaro.pl
• poczty tradycyjnej na adres firmy Damaro Group sp. z o.o. ul. Borki 49B, 44-200 Rybnik

Zasady określone w niniejszej Informacji mogą ulec zmianie.
Zmiany zasad zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.